Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Khóa Học Trực Tuyến được giải quyết thông qua thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trước khi đưa ra cơ quan pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian giải quyết. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng hình thức thương lượng, tự thỏa thuận thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Án phí do bên thua kiện chịu. 

 

Quy trình giải quyết khiếu nại như sau:

Bước 1: Học viên  khiếu nại trực tiếp tới Công ty bằng một trong các cách sau: điện thoại 02473001488, chat online trên Website http://123study.vn hoặc gửi email tới cskh@123study.vn.

Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Học Viên cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại theo yêu cầu của Công ty.

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Công ty sẽ trao đổi với Giảng Viên để thống nhất và quyết định phương án giải quyết đối với khiếu nại của Học Viên.

Bước 4: Công ty thông báo cho Học Viên phương án giải quyết khiếu nại, nếu Học Viên đồng ý với phương án giải quyết Công ty trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp đã thỏa thuận. Nếu Học Viên không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại Công ty đã trao đổi thì các Bên sẽ tiếp tục thương lượng để cùng thống nhất các biện pháp khác để phù hợp với hai bên.

Bước 5: Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại mà các Bên không thể giải quyết khiếu nại bằng hòa giải, thương lượng thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc lên Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.