Tin Học Online

Đang cập nhật

Tin học online là kênh chia sẻ những kiến thức về công nghệ thông tin rất cơ bản cho tất cả mọi người. Đối tượng mà kênh muốn chia sẻ là những người mới làm quen với tin học, những người đã biết tin học nhưng chưa nắm rõ cơ bản hoặc những em nhỏ bắt đầu học tin học cấp 2, 3... và những người lớn tuổi muốn tìm hiểu về tin học.
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0

DỰNG PHIM TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

11 bài học

01:15:18

Tin Học Online

Tin Học Online Youtube Tin học Khóa học: 2

Giới thiệu:

Tin học online là kênh chia sẻ những kiến thức về công nghệ thông tin rất cơ bản cho tất cả mọi người. Đối tượng mà kênh muốn chia sẻ là những người mới làm quen với tin học, những người đã biết tin học nhưng chưa nắm rõ cơ bản hoặc những em nhỏ bắt đầu học tin học cấp 2, 3... và những người lớn tuổi muốn tìm hiểu về tin học.

Kiếm tiền trên Youtube

13 bài học

04:00:48

Tin Học Online

Tin Học Online Youtube Tin học Khóa học: 2

Giới thiệu:

Tin học online là kênh chia sẻ những kiến thức về công nghệ thông tin rất cơ bản cho tất cả mọi người. Đối tượng mà kênh muốn chia sẻ là những người mới làm quen với tin học, những người đã biết tin học nhưng chưa nắm rõ cơ bản hoặc những em nhỏ bắt đầu học tin học cấp 2, 3... và những người lớn tuổi muốn tìm hiểu về tin học.